1665071832

    Video

Ôn luyện kiến thức toán 11 học kỳ 2
Ôn luyện kiến thức toán 11 học kỳ 2
2022-10-06 | 22:57
1 Hàm số tuần hoàn Hàm số yfxyfx có TXĐ DD được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T0T0 sao cho a xDxD đều có xTDx
1714
0
Lưu
Xem
Ôn luyện kiến thức toán 11 học kỳ 2
Ôn luyện kiến thức toán 11 học kỳ 2
2022-10-06 | 22:57
1 Hàm số tuần hoàn Hàm số yfxyfx có TXĐ DD được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T0T0 sao cho a xDxD đều có xTDx
1769
0
Lưu
Xem
CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
Ôn luyện kiến thức toán 11 học kỳ 2
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
Ôn luyện kiến thức toán 11 học kỳ 2
1. Hàm số tuần hoàn Hàm số y=f(x)y=f(x) có TXĐ DD được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T≠0T≠0 sao cho: a) ∀x∈D∀x∈D đều có x−T∈D,x+
x
x
Chỉ Mục
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Ôn luyện kiến thức toán 11 học kỳ 2
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!