GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học
Khóa học Tiếng Anh công nghệ toàn diện - Foundation
Đào tạo EDUZ | 08/06/2023 15:43 | Học viên: 0 |

UNIT 1: HELLO !
UNIT 1: HELLO !

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Learn new word
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 12:02 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Letters
Lesson 2: Letters
Recognize letters; Saying the alphabet; Spelling
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 12:02 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Review numbers and letters
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 17:42 | Học viên: 0 |

UNIT 2: I LOVE ANIMALS
UNIT 2: I LOVE ANIMALS

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Learn new words about animals
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:40 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Describe pictures; counting items in a pictures
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:41 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Identifying animals; Understanding sentences
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:27 | Học viên: 0 |

UNIT 3: AT HOME !
UNIT 3: AT HOME !

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Name rooms in the house; Spelling
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 20:00 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Name rooms and things in the house; Spelling
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:27 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Name rooms and things in the house; Spelling
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 20:11 | Học viên: 0 |

UNIT 4: FAMILY AND FRIENDS
UNIT 4: FAMILY AND FRIENDS

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Learn new words about family
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 20:15 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Describe your family
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 20:29 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Review the lesson
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 20:30 | Học viên: 0 |

UNIT 5: FOOD
UNIT 5: FOOD

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Identify food items; ask and answer about food items
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:17 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Ask and answer about food items
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:18 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Completing a speaking activity
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:19 | Học viên: 0 |

REVISION 1
REVISION 1

Revision 1
Revision 1
Review Unit 1 -5
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:22 | Học viên: 0 |

UNIT 6: I LIKE CLOTHES
UNIT 6: I LIKE CLOTHES

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Idenifying items of clothing and accessories
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 21:17 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Asking and answering about clothes and accessories
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:35 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story
Lesson 3: Story
Acting out a story
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:36 | Học viên: 0 |

UNIT 7: MY BODY
UNIT 7: MY BODY

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Learn new words
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 21:49 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Practicing speaking skill
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:30 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Review the lesson
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:30 | Học viên: 0 |

UNIT 8: IN THE PLAYGROUND
UNIT 8: IN THE PLAYGROUND

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Learn new words
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 22:17 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Completing a speaking activity
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 22:17 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Review the lesson
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 22:18 | Học viên: 0 |

UNIT 9: MY DAY
UNIT 9: MY DAY

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Learn new words
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:44 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Completing a speaking activity
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 22:35 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Review the lesson
Đào tạo EDUZ | 30/07/2023 22:36 | Học viên: 0 |

UNIT 10: IN THE STREET
UNIT 10: IN THE STREET

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Identify mean of transport
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 20:48 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking
Completing a speaking activity
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:32 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice
Review the lesson
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:33 | Học viên: 0 |

REVISION 2
REVISION 2

Revision 2: Listening + Speaking
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:33 | Học viên: 0 |
Revision 2: Reading + Writing
Revision 2: Reading + Writing
Review the lesson
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:33 | Học viên: 0 |

FINAL TEST
FINAL TEST

Speaking test
Speaking test
Complete the speaking test
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 13:33 | Học viên: 0 |