HỌC KÌ 1
HỌC KÌ 1

Ôn tập tuần 1-6
Ôn tập tuần 1-6 1
Ôn tập bài các Tuần 1-6
Đào tạo EDUZ | 05/06/2023 22:37 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 7-12
Ôn tập tuần 7-12 1
Ôn tập bài các Tuần 7-12
Đào tạo EDUZ | 05/06/2023 22:37 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 13-18
Ôn tập tuần 13-18 1
Ôn tập bài các Tuần 13-18
Đào tạo EDUZ | 05/06/2023 22:37 | Học viên: 0 |

HỌC KÌ 2
HỌC KÌ 2

Ôn tập tuần 19-24
Ôn tập tuần 19-24 1
Ôn tập bài các Tuần 19-24
Đào tạo EDUZ | 05/06/2023 22:41 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 25-30
Ôn tập tuần 25-30 1
Ôn tập bài các Tuần 25-30
Đào tạo EDUZ | 05/06/2023 22:41 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 31-34
Ôn tập tuần 31-34 1
Ôn tập bài các Tuần 31-34
Đào tạo EDUZ | 05/06/2023 22:41 | Học viên: 0 |

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ

Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 (Học kỳ 1)
Đào tạo EDUZ | 24/08/2023 12:55 | Học viên: 0 |
Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 (Học kỳ 2)
Đào tạo EDUZ | 24/08/2023 12:56 | Học viên: 0 |