HỌC KÌ 1
HỌC KÌ 1

Ôn tập tuần 1-6
Ôn tập tuần 1-6
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 1-6
Đào tạo EDUZ | 14/08/2023 21:48 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 7-12
Ôn tập tuần 7-12
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 7-12
Đào tạo EDUZ | 14/08/2023 21:48 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 13-18
Ôn tập tuần 13-18
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 13-18
Đào tạo EDUZ | 14/08/2023 21:48 | Học viên: 0 |

HỌC KÌ 2
HỌC KÌ 2

Ôn tập tuần 19-24
Ôn tập tuần 19-24
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 19-24
Đào tạo EDUZ | 14/08/2023 21:49 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 25-30
Ôn tập tuần 25-30
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 25-30
Đào tạo EDUZ | 14/08/2023 22:01 | Học viên: 0 |
Ôn tập tuần 31-35
Ôn tập tuần 31-35
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 31-35
Đào tạo EDUZ | 15/08/2023 09:31 | Học viên: 0 |