NGÀY 21: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
NGÀY 21: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

2 - Kỹ năng quản lý thời gian
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Review with games.
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 20: KỸ NĂNG TRÌNH BÀY
NGÀY 20: KỸ NĂNG TRÌNH BÀY

2 - Kỹ năng trình bày, thuyết trình
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
1 - Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 19: KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẢM XÚC
NGÀY 19: KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẢM XÚC

2 - Kỹ năng quản lý cảm xúc
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3. Review
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 18: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
NGÀY 18: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

2- Kỹ năng làm việc nhóm
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Teamwork
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 17: KỸ NĂNG PHÒNG VỆ (AN TOÀN GIAO THÔNG, AN TOÀN ĐI BIỂN)
NGÀY 17: KỸ NĂNG PHÒNG VỆ (AN TOÀN GIAO THÔNG, AN TOÀN ĐI BIỂN)

3 - Feelings
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 16: BÉ TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH VỚI SƠ ĐỒ TƯ DUY
NGÀY 16: BÉ TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH VỚI SƠ ĐỒ TƯ DUY

2- Sơ đồ tư duy
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
1. Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Review
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 15: KỸ NĂNG PHÒNG VỆ KHI HỎA HOẠN
NGÀY 15: KỸ NĂNG PHÒNG VỆ KHI HỎA HOẠN

1. Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2- Kỹ năng phòng vệ khi gặp hoả hoạn
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Safe In Traffic
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 14: KỸ NĂNG PHÒNG VỆ
NGÀY 14: KỸ NĂNG PHÒNG VỆ

1. Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2- Kĩ năng phòng vệ
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3. Electrical Safety
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 13: QUY TẮC ỨNG XỬ
NGÀY 13: QUY TẮC ỨNG XỬ

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2- Quy tắc ứng xử
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3- Review
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 12: BÉ TẬP ĐỌC SÁCH/KỂ CHUYỆN THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ
NGÀY 12: BÉ TẬP ĐỌC SÁCH/KỂ CHUYỆN THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ

1. Thể dục sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2- Bé kể chuyện
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
4- Storytelling
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 11: BÉ LÀM HỌA SĨ NHÍ
NGÀY 11: BÉ LÀM HỌA SĨ NHÍ

1 - Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Bé làm họa sĩ nhí
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3. Art
3. Art 1
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 10: KỸ NĂNG GIAO TIẾP
NGÀY 10: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

2 - Kỹ năng giao tiếp
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
1 - Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Review
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 9: CÔN TRÙNG CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG?
NGÀY 9: CÔN TRÙNG CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG?

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2- Bé tìm hiểu về các loại côn trùng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - School rules
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 8: BÉ TRỒNG CÂY
NGÀY 8: BÉ TRỒNG CÂY

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2- Bé trồng cây, rau xanh
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Polite in Communication
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 7: ẨM THỰC 3 MIỀN
NGÀY 7: ẨM THỰC 3 MIỀN

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Gameshow Ẩm thực 3 miền
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Review
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 6: BỮA ĂN DINH DƯỠNG
NGÀY 6: BỮA ĂN DINH DƯỠNG

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Bữa ăn dinh dưỡng của bé
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3- Cooking
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 5: PHỤ GIÚP GIA ĐÌNH
NGÀY 5: PHỤ GIÚP GIA ĐÌNH

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Bé giúp ba mẹ việc nhà
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3. Happy with housework
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 4: ĐẠI SỨ MÔI TRƯỜNG (TIẾP THEO)
NGÀY 4: ĐẠI SỨ MÔI TRƯỜNG (TIẾP THEO)

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Bé làm Đại sứ môi trường (tiếp theo)
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Our environment and how to protect it (continue)
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 3: ĐẠI SỨ MÔI TRƯỜNG
NGÀY 3: ĐẠI SỨ MÔI TRƯỜNG

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Bé làm Đại sứ môi trường
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3. Our environment and how to protect it
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 2: PHÒNG CHỐNG COVID-19
NGÀY 2: PHÒNG CHỐNG COVID-19

1- Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Phòng chống Covid-19
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3. Covid - 19
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |

NGÀY 1: LÀM QUEN
NGÀY 1: LÀM QUEN

1 - Thể dục buổi sáng
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
2 - Gặp gỡ và làm quen
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |
3 - Summer Activities
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 21:17 | Học viên: 0 |