Phạm Xuân Thanh
CHUYÊN GIA HỆ SINH THÁI SỐ
Nguyễn Quyết Chiến
Chuyên Gia Tài Chính
Nguyễn Thị Cẩm Vy
"EDUZ-Giải pháp Hệ sinh thái số"
Dương Mạnh Hùng
Viện Trưởng VIETD