GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học
Khóa học Tiếng Anh công nghệ toàn diện, trình độ Starter
Đào tạo EDUZ | 08/06/2023 22:12 | Học viên: 0 |

UNIT 1: FOODS
UNIT 1: FOODS

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words
Recognizing words
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:37 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Words & Speaking
Lesson 2: Words & Speaking
Completing a speaking activities
Đào tạo EDUZ | 20/06/2023 17:06 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Listening
Lesson 3: Story & Listening
Practicing acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:38 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Language Practice
Lesson 4: Language Practice
Revising vocabulary learnt so far
Đào tạo EDUZ | 27/09/2023 16:43 | Học viên: 0 |

UNIT 2: I LOVE ANIMALS
UNIT 2: I LOVE ANIMALS

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Learn new word, practice reflexes, reaction focus
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:30 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Reading & Writing
Lesson 2 - Reading & Writing
Identifying items of furniture & spelling words
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 16:49 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Writing
Lesson 3: Story & Writing
Act out a story, practise speaking, memory skill
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:31 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Language Practice
Lesson 4: Language Practice
Identify differences between two similar picture
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:31 | Học viên: 0 |

UNIT 3: AT HOME
UNIT 3: AT HOME

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identifying items of furniture & spelling words
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:33 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Listening & Speaking
Lesson 2 - Listening & Speaking
Identifying items of furniture & spelling words
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:34 | Học viên: 0 |
Lesson 3 - Story & Writing
Lesson 3 - Story & Writing
Acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:35 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Identify differences between two similar picture
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:35 | Học viên: 0 |

UNIT 4: FAMILY & FRIENDS
UNIT 4: FAMILY & FRIENDS

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identifying family members
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:36 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Reading & Writing
Lesson 2 - Reading & Writing
Asking and answering about the family members
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:36 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Writing
Lesson 3: Story & Writing
Talking about friends
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:37 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Identify differences between two similar picture
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:37 | Học viên: 0 |

UNIT 5: LOOK AT US!
UNIT 5: LOOK AT US!

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identify body parts
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:40 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Story & Writing
Lesson 2 - Story & Writing
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:40 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Speaking & Listening
Lesson 3: Speaking & Listening
Describing appearances
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:41 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Identify differences between two similar picture
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:41 | Học viên: 0 |

UNIT 6: I LIKE CLOTHES
UNIT 6: I LIKE CLOTHES

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Idenifying items of clothing and accessories
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:38 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Listening & Speaking
Lesson 2 - Listening & Speaking
Asking and answering about clothes and location
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:39 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Listening
Lesson 3: Story & Listening
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 17:36 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Identify differences between two similar picture
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:39 | Học viên: 0 |

UNIT 7: WE LOVE SCHOOL
UNIT 7: WE LOVE SCHOOL

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identifying classroom objects
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:42 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Speaking & Reading
Lesson 2 - Speaking & Reading
Describing classroom objects
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:42 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Reading
Lesson 3: Story & Reading
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:43 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Identify differences between two similar picture
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:43 | Học viên: 0 |

UNIT 8: IN THE PLAYGROUND
UNIT 8: IN THE PLAYGROUND

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identify sports,asking & answering about abilities, spelling.
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:48 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Listening & Speaking
Lesson 2 - Listening & Speaking
Matching people to activities, listening for descriptions, completing a speaking activity.
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:49 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Listening
Lesson 3: Story & Listening
Understanding & acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:49 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Identify differences between two similar picture
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:49 | Học viên: 0 |

UNIT 9: MY HOBBIES
UNIT 9: MY HOBBIES

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identify hobbies
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:50 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Story & Writing
Lesson 2 - Story & Writing
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:51 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Listening & Speaking
Lesson 3: Listening & Speaking
Making people to activities
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:51 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Do the practice test
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:52 | Học viên: 0 |
Further Practice
Further Practice
Practicing mini tests
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:52 | Học viên: 0 |

UNIT 10: YOUR DAY
UNIT 10: YOUR DAY

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Making people to activities
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:52 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Listening & Speaking
Lesson 2 - Listening & Speaking
Listening for description, completing speaking activities.
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:53 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Speaking
Lesson 3: Story & Speaking
Acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:53 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Practice listening and speaking skill
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:54 | Học viên: 0 |
Further Practice
Further Practice
Practicing mini tests
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:54 | Học viên: 0 |

UNIT 11: IN THE STREET
UNIT 11: IN THE STREET

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identifying mean of transport
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:54 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Words & Writing
Lesson 2 - Words & Writing
Writing sentences about actions happening now.
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:54 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Listening
Lesson 3: Story & Listening
Acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:54 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Identifying words describing people
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:55 | Học viên: 0 |
Further Practice
Further Practice
Practicing mini tests
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:55 | Học viên: 0 |

UNIT 12: MY GRANDPARENTS
UNIT 12: MY GRANDPARENTS

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Revising vocabulary learnt so far. reading a text
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:55 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Reading & Writing
Lesson 2 - Reading & Writing
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:55 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Speaking & Writing
Lesson 3: Speaking & Writing
Asking and answering about family members
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:56 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Completing a speaking activity.
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:57 | Học viên: 0 |
Further Practice
Further Practice
Practicing mini tests
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:57 | Học viên: 0 |

UNIT 13: GOING TO THE ZOO
UNIT 13: GOING TO THE ZOO

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identifying animals; Understanding sentences
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:57 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Words & Writing
Lesson 2 - Words & Writing
Talking about what you can do in different places
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:57 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Speaking
Lesson 3: Story & Speaking
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:58 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Revising Vocabulary learnt so far
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:58 | Học viên: 0 |
Further Practice
Further Practice
Practicing mini tests
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:58 | Học viên: 0 |

UNIT 14: HAPPY BIRTHDAY!
UNIT 14: HAPPY BIRTHDAY!

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identifying items in pictures
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:59 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Words & Speaking
Lesson 2 - Words & Speaking
Idenifying items in pictures
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:59 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Writing
Lesson 3: Story & Writing
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:59 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Revising vocabulary learnt so far
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:59 | Học viên: 0 |
Further Practice
Further Practice
Practicing mini tests
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 15:00 | Học viên: 0 |

UNIT 15: AT THE BEACH
UNIT 15: AT THE BEACH

Lesson 1 - Words
Lesson 1 - Words
Identifying activities and possessions
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 15:00 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Words & Listening
Lesson 2 - Words & Listening
Identifying activities and possessions
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 15:00 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story & Writing
Lesson 3: Story & Writing
Understanding and acting out a story
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 15:01 | Học viên: 0 |
Lesson 4 - Language Practice
Lesson 4 - Language Practice
Revising vocabulary learnt so far
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:27 | Học viên: 0 |
Further Practice
Further Practice
Practicing mini tests
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:19 | Học viên: 0 |

REVISION
REVISION

Revision 1
Revision 1
Review all the lessons
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:18 | Học viên: 0 |
Revision 2
Revision 2
Review all the lessons
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:18 | Học viên: 0 |

FINAL TEST
FINAL TEST

Test 1
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:15 | Học viên: 0 |
Speaking Test
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 14:15 | Học viên: 0 |