GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học
Giới thiệu về khóa học vẽ nguệch ngoạc
Đào tạo EDUZ | 08/06/2023 17:44 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG KHÓA HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Gia đình và bạn bè
Buổi 1: Gia đình và bạn bè
Nguệc ngoạch lưu trữ những hình ảnh gia đình
Đào tạo EDUZ | 27/03/2024 10:59 | Học viên: 0 |
Buổi 2: Ngôi nhà của em
Buổi 2: Ngôi nhà của em
Nguệc ngoạch lưu trữ những hình ảnh ngôi nhà
Đào tạo EDUZ | 15 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 3: Thiên nhiên quanh em
Buổi 3: Thiên nhiên quanh em
Nguệch ngoạc hình ảnh thiên nhiên
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 11:51 | Học viên: 0 |
Buổi 4: Nhật ký món ăn
Buổi 4: Nhật ký món ăn
Nguệc ngoạch lưu trữ những hình ảnh món ăn
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 11:51 | Học viên: 0 |
Buổi 5: Ngôi nhà của em
Buổi 5: Ngôi nhà của em
Nguệc ngoạch lưu trữ những hình ảnh ngôi nhà
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 11:52 | Học viên: 0 |