THÔNG TIN CHUNG
THÔNG TIN CHUNG

Giới thiệu chung về môn học
Phạm Xuân Thanh | 24/12/2022 05:39 | Học viên: 0 |
(Tìm hiểu) Tổ chức dạy học theo Chương trình mới
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 23:58 | Học viên: 0 |

TỔ CHỨC DẠY HỌC
TỔ CHỨC DẠY HỌC

1 - Tìm hiểu đánh giá ở trường Tiểu học
Phạm Xuân Thanh | 16/01/2023 13:37 | Học viên: 0 |
2- Ví dụ: Trải nghiệm đánh giá
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 23:58 | Học viên: 0 |
3 - Tìm hiểu thông tư 22, 27
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 23:58 | Học viên: 0 |
4 - Thực hành đánh giá HS Tiểu học
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 23:58 | Học viên: 0 |
5. Trải nghiệm xây dựng đề thi
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 23:58 | Học viên: 0 |

NỘP BÀI TIỂU LUẬN
NỘP BÀI TIỂU LUẬN

(Lớp CK10) Nộp bài tiểu luận cá nhân
(Lớp CK10) Nộp bài tiểu luận cá nhân 1
Các bạn lớp C nộp bài tiểu luận ở đây
Phạm Xuân Thanh | 03/01/2023 10:07 | Học viên: 0 |
(Lớp FK10) Nộp bài tiểu luận + nhóm
Phạm Xuân Thanh | 03/01/2023 16:05 | Học viên: 0 |
(Lớp GK10) Nộp bài tiểu luận + nhóm
Phạm Xuân Thanh | 03/01/2023 16:15 | Học viên: 0 |