HỌC KÌ 1
HỌC KÌ 1

Ôn tập Tuần 1-6
Ôn tập Tuần 1-6 1
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 1-6
Đào tạo EDUZ | 16/06/2023 10:38 | Học viên: 0 |
Ôn tập Tuần 7-12
Ôn tập Tuần 7-12 1
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 7-12
Đào tạo EDUZ | 16/06/2023 10:42 | Học viên: 0 |
Ôn tập Tuần 13-18
Ôn tập Tuần 13-18 1
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 13-18
Đào tạo EDUZ | 16/06/2023 10:42 | Học viên: 0 |

HỌC KÌ 2
HỌC KÌ 2

Ôn tập Tuần 19-24
Ôn tập Tuần 19-24 1
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 19-24
Đào tạo EDUZ | 14/08/2023 21:42 | Học viên: 0 |
Ôn tập Tuần 25-30
Ôn tập Tuần 25-30 1
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 25-30
Đào tạo EDUZ | 16/06/2023 10:44 | Học viên: 0 |
Ôn tập Tuần 31-35
Ôn tập Tuần 31-35 1
Hướng dẫn giải Phiếu ôn tập tuần từ tuần 31-35
Đào tạo EDUZ | 16/06/2023 10:45 | Học viên: 0 |