Tập huấn Dạy học số (EDUZ)
Chi phí: Liên hệ
B2E902BeF1_d36B
|
Thiết kế khóa học đại trà (MOOC)
Chi phí: Liên hệ
689f_9A339Ab5a4
|
Thiết kế dạy học số (EDUZ)
Chi phí: Liên hệ
3b5983D5_54e701
|
Vẽ màu nước sáng tạo
Chi phí: Liên hệ
777496D383A_523
|
CLB trải nghiệm sáng tạo (EDUZ)
Chi phí: Liên hệ
1b624f_9D15f98D
|
Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
Chi phí: Liên hệ
8aCd8cA2F7_8C53
|
Vẽ sáng tạo màu nước (Mầm non)
Chi phí: Liên hệ
4c1_5610311311E
|
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Chi phí: Liên hệ
36Ab3_553a391c8
|
Tư duy phản biện (critical thinking)
Chi phí: Liên hệ
Bc800f877eF0_7F
|
Kỹ năng Xác định giá trị bản thân
Chi phí: Liên hệ
32771aC0B57_513
|
Kỹ năng Giải quyết vấn đề
Chi phí: Liên hệ
01A_C8F28735B2B
|
Starter - SP02
Chi phí: Liên hệ
CfEb467_A519A8F
|
Starter - SP01
Starter - SP01
| |
0
|
0
|
280
Chi phí: Liên hệ
F846C_46B537Cc2
|
Tiếng Anh Pre-Starter
Chi phí: Liên hệ
95B38f361015_cE
|
STARTERS - SP01
Chi phí: Liên hệ
B86cCb28_90b975
|
K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học
Chi phí: Liên hệ
17D6E07e8a3_F48
|
(ĐH Y Dược) Demo lớp học số
Chi phí: Liên hệ
4cAaDf6202A_E6F
|
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 5
Chi phí: Liên hệ
AbA233B1_812Bd0
|
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 1
Chi phí: Liên hệ
7005_eA6Bb1230B
|
Ôn tập, Kiểm tra Toán 2
Chi phí: Liên hệ
4f63B91eB_31977
|
Ôn tập Tiếng Anh lớp 3
Chi phí: Liên hệ
DcE74f47_c8c2b5
|
Toán Lớp 8
Chi phí: Liên hệ
BbA4B6_629F27d1
|
Hoá học Lớp 8
Chi phí: Liên hệ
E82d3e04_32e010
|
Lịch sử Lớp 9
Chi phí: Liên hệ
7dB9A_873eFf6e3
|
Sinh học Lớp 9
Chi phí: Liên hệ
9d4c68AdD_99540
|
Hoá học Lớp 12
Chi phí: Liên hệ
020aC_A654E086E
|
Lịch sử Lớp 12
Chi phí: Liên hệ
23584504DdE_235
|
Sinh học Lớp 12
Chi phí: Liên hệ
F0_71702C82e6cB
|
Vật lý Lớp 12
Chi phí: Liên hệ
6aDfDfF361_6118
|
FS01 - Kỹ năng nền tảng Việt Âu
Chi phí: Liên hệ
41Ce7c0aE_18844
|
EUP+ STARTERS A, B IQC
Chi phí: Liên hệ
876c_823E34404B
|
FLYERS - FL01A (MẪU)
Chi phí: Liên hệ
A8C_8b5b0cAb1dF
|
PRE+ STARTERS EP19 (LỚP MẪU)
Chi phí: Liên hệ
57A2BbDd00_97e4
|