Tuyển 3 Nam Nhân viên ngành Xây dựng làm việc 3 năm tại Aichi

Tuyển 3 Nam Nhân viên ngành Xây dựng làm việc 3 năm tại Aichi