(Sự kiện) Đoàn các trường Tiểu học tham quan Trường học số THSP Đồng Nai